Regulamin projektu

REGULAMIN PROJEKTU
„Business English”

§ 1 Postanowienia ogólne
1.    Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Business English” realizowanym w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zgodnie z umową zawartą z Województwem Łódzkim  (umowa nr UDA-POKL.08.01.01-10-565/10-00)
2.    Realizatorem projektu jest Eko-Futura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 60,
90-105 Łódź.
3.    Biuro projektu „Business English” mieści się w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 60 (prawa oficyna, I piętro), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
4.    Strona internetowa projektu: www.angielski.ekofutura.eu
5.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Budżetu Państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Województwem Łódzkim.
6.    Okres realizacji projektu: 01.08.2011r. – 28.02.2013r.
7.    Zasięg projektu obejmuje miasto Łódź.
8.    W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 uczestników i uczestniczek projektu z minimum 50 mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Łodzi.

§ 2 Cel Projektu
1.    Celem projektu jest nabycie lub podniesienie umiejętności i kompetencji  80 osób (w tym kadr zarządzających i pracowników) zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach, prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Łodzi, zdecydowanych podjąć naukę języka angielskiego w zakresie zarządzania (Business English) z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ciągu 19 miesięcy trwania projektu.

§ 3 Grupa Docelowa Projektu
1.    Projekt skierowany jest bezpośrednio do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Łodzi i ich pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę).
2.    Wsparcie w ramach projektu przewidziane jest dla minimum 50 mikro- i małych przedsiębiorstw i 80 pracowników tych przedsiębiorstw.
3.    Zgodnie z założonymi rezultatami w projekcie udział będzie mogło wziąć 57 kobiet i 23 mężczyzn.

§ 4 Rekrutacja uczestników projektu
1.    Rekrutacja Uczestników/czek Projektu przewidziana jest w sposób ciągły przez min. 6 miesięcy  trwania projektu – lub do momentu zrekrutowania 80 osób (57 kobiet i 23 mężczyzn) z minimum 50 mikro- i małych przedsiębiorstw.
2.    Zgłoszenie chęci udziału w projekcie następuje poprzez: złożenie osobiście w biurze projektu (EKO-FUTURA Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź), przesłanie pocztą tradycyjną, mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub faxem (42/630-96-35) wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.angielski.ekofutura.eu  oraz w siedzibie Biura Projektu.
3.    Do osób, które będą mogły zakwalifikować się do udziału w Projekcie, drogą mailową, lub osobiście albo za pośrednictwem poczty (dostępne będą również na stronie internetowej projektu) zostaną  przekazane pozostałe dokumenty do wypełnienia wraz z wykazem dodatkowych  dokumentów do przedłożenia, a po ich pozytywnej weryfikacji (zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach POKL i wnioskiem o dofinansowanie Projektu) oraz zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostaną podpisane umowy z Przedsiębiorstwami kierującymi swoich pracowników na szkolenia. Następnie:
- Uczestnicy projektu kwalifikowani będą na podstawie informacji formalnych zawartych
w dokumentach przedsiębiorstw i kandydatów, pozwalających na zakwalifikowanie do udziału w projekcie,
- oraz kolejności zgłoszeń (decydująca jest data i  kolejność wpłynięcia do Realizatora Projektu formularza zgłoszeniowego, w przypadku nadania formularza za pośrednictwem poczty decydujące znaczenie ma data pokwitowania odbioru przesyłki przez Realizatora Projektu).
4.    Po spełnieniu kryteriów formalnych umożliwiających udział Przedsiębiorstw i ich pracowników w Projekcie, rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem następujących założeń:
- do udziału w projekcie przyjęte zostanie pierwsze 57 kobiet spośród wszystkich zgłoszonych kandydatek, oraz
- pierwszych 23 mężczyzn spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
- 50 pierwszych mikro- i małych Przedsiębiorstw, spośród wszystkich, które zgłosiły chęć udziału w Projekcie.
5.    W przypadku zgłoszenia więcej  niż 1 osoby z firmy Realizator Projektu ma prawo odmówić udziału kolejnej lub kolejnym osobom w projekcie, w sytuacji, gdyby zachodziło ryzyko nieosiągnięcia założonego rezultatu dotyczącego udziału min. 50 mikro- i małych Przedsiębiorstw w projekcie)
6.    Pozostałe osoby i przedsiębiorstwa zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się miejsca na listach podstawowych lub w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika projektu.
7.    Dokumenty które należy złożyć celem rozpoczęcia udziału w projekcie:
Przedsiębiorca kierujący uczestników do udziału w projekcie powinien przed rozpoczęciem cyklu szkoleń dostarczyć do Biura Projektu następujące wypełnione i podpisane dokumenty:
•    Kopia KRS/wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej (załącznik A),
•    Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie realizowanym w ramach POKL (załącznik B ) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu
•    Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik C) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu
•    Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia uczestnika szkoleń (załącznik D)
•    Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, (załącznik E)
•    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis  lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (załącznik F)
•    Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik G)
•    Umowa szkoleniowa

§ 5  Szkolenia przewidziane w projekcie
1.    Uczestnicy/czki  Projektu wezmą udział w szkoleniach językowych (Business English), których głównym celem jest skuteczna nauka języka używanego w  życiu zawodowym, ponadto każdy z uczestników w ramach projektu odbędzie indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (2 godziny), który pomoże stworzyć własną ścieżkę rozwoju i kariery poprzez utworzenie Indywidualnego Planu Działania.
2.    Szkolenia językowe  (Business English) będą trwały 190 godzin/osobę + 76 godzin /osobę  - nauka poprzez platformę e-learningową.
Szkolenia prowadzone będą na 4 poziomach zaawansowania:
- elementary,
- pre-intermediate,
- intermediate,
- upper-intermediate.
3.    Każdy/a z Uczestników /czek projektu może skorzystać z nauki na jednym poziomie zaawansowania. Aktualny poziom umiejętności językowych Uczestników/czek będzie badany przed przydzieleniem do konkretnych grup poprzez test i rozmowę kwalifikacyjną. Celem Realizatora Projektu jest aby poziom umiejętności Uczestników/czek projektu w grupach był wyrównany i zapewniał jak największą skuteczność nauczania.
4.    W programie szkoleń przewidziane jest:
- słownictwo i gramatyka – 76h/os
- konwersacje  - 76h/os
- wykorzystanie technologii informacyjnych w business English – 38h/os (zajęcia z wykorzystaniem komputera i Internetu)
oraz e-learning – 76 h/os.
§ 6 Organizacja szkoleń
1.    Organizacja szkoleń przewidziana jest w 2 turach:
Zajęcia I tury  (4 grupy po 10 osób) będą odbywały się w okresie 10.2011 – 06.2012.
Zajęcia II tury (4 grupy po 10 osób) będą odbywały się w okresie 01.2012 – 12.2012
2.    Zgodnie z założeniami projektu – zajęcia będą odbywały się po godzinach pracy  (16:30-20:00), jednak – na wniosek Uczestników/czek projektu – mogą być prowadzone w godzinach  8:00-16:00.
3.    Spotkania przewidziane są 2 x w tygodniu ( łącznie: 5 godzin lekcyjnych/tydzień). Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem w centrum Łodzi. Każdy z zakwalifikowanych uczestników otrzyma harmonogram i informację o miejscu prowadzenia zajęć  grupy szkoleniowej, do której został zakwalifikowany.
4.    Każdy uczestnik/czka zobligowany/a jest do uczestniczenia w min. 80% zajęć, potwierdzając swoją obecność na zajęciach przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, lub uzupełnienia wiedzy we własnym zakresie, pozwalającym na pozytywne zaliczenie egzaminu.
5.    Każda nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie (np. kopia zwolnienia lekarskiego, kopia polecenia wyjazdu służbowego lub pisemne wyjaśnienie nieobecności z powodu  przyczyn okolicznościowych).

§ 7 Wsparcie dodatkowe
1. Każdy/a z Uczestników Projektu otrzyma poza wsparciem szkoleniowym:
- Książkę i zeszyt ćwiczeń do nauki języka na odpowiednim dla siebie poziomie zaawansowania
- dodatkowe materiały szkoleniowe,
- program do translacji językowych,
- wyżywienie,
- materiały reklamowe.

§ 8 Wysokość dofinansowania i wkład prywatny
1.    Udział w szkoleniach jest częściowo odpłatny. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego w formie pieniężnej. Wysokość wkładu prywatnego określa Załącznik nr 1 do Umowy Szkoleniowej.
2.    Maksymalny poziom dofinansowania wydatków związanych ze szkoleniem, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na jednego Uczestnika, wynosi 80% dla mikro- i małych przedsiębiorstw
3.    Po podpisaniu Umowy Szkoleniowej Przedsiębiorca zobowiązuje się wpłacić Realizatorowi Projektu wkład prywatny w wysokości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy Szkoleniowej.
4.    Wkład prywatny musi zostać wpłacony przelewem na właściwy rachunek bankowy Realizatora Projektu wskazany w Umowie Szkoleniowej, tj.:
70 8213 0008 2001 0021 3295 0002 w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
5.    Wpłata wkładu prywatnego na rachunek bankowy Realizatora Projektu inny niż wskazany w tym celu przez Realizatora Projektu jest równoznaczna z brakiem wpłaty.
6.    Brak wpłaty wkładu własnego na wskazany rachunek bankowy Realizatora Projektu  może spowodować odstąpienie przez Realizatora Projektu od realizacji Umowy Szkoleniowej.

§ 9 Zasady monitoringu Uczestników
1.    Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach przez złożenie podpisu na liście obecności. Dotyczy to również potwierdzenia własnoręcznym podpisem na odpowiedniej liście odbioru materiałów szkoleniowych, artykułów pomocniczych, artykułów reklamowych oraz wyżywienia.
2.    Uczestnicy/czki zobowiązani/ne są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
3.    Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego informowania Realizatora Projektu (Eko-Futura Sp. z o.o.) o ewentualnych zmianach danych identyfikacyjnych przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym.
4.    Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora Projektu z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.

§ 10 Obowiązki Uczestników
Na uczestników projektu nakłada się następujące obowiązki:
a)    przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
b)    złożenie pełnej dokumentacji wymaganej przez Organizatora,
c)    obecność na zajęciach z uwzględnieniem zasad opisanych w § 6 p. 4 i 5
d)    poddawanie się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa jest w §9
e)   przystąpienie do egzaminów monitorujących postępy w nauce

§ 11 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1.    Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z wyjaśnieniami określającego przyczyny rezygnacji. W przypadku rezygnacji uczestnik Projektu ma obowiązek zwrócić bez konieczności dodatkowego wezwania, otrzymane materiały szkoleniowe, pomocnicze i reklamowe.
2.    Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej, i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3.    W sytuacji, gdy przyczyny rezygnacji są inne niż opisane w p. 2 niniejszego paragrafu, lub wyjaśnienia nie zostaną zaakceptowane przez Realizatora projektu, wówczas Realizator Projektu ma prawo obciążyć przedsiębiorcę, który skierował danego Uczestnika/czkę projektu kosztami szkolenia w pełnej wysokości adekwatnej do wykorzystanego w ramach projektu wsparcia.
4.    W przypadku rezygnacji udziału w Projekcie wpłacony wkład prywatny nie ulega zwrotowi.
5.    W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie osoby z listy rezerwowej  podejmie Koordynator Projektu

§ 12 Postanowienia końcowe
1.    Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu.
2.    Ostateczna interpretacja „Regulaminu Projektu” należy do Eko-Futura Sp. z o.o. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
3.    W przypadku zmiany w/w wytycznych Eko-Futura Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu.
4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2011r.

Szukaj

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości